Alles wat u moet weten over de verzekering 'Risico Overlijden door Ongeval'

Vastgoed kopen is voor velen een bijzonder grote stap. Of het nu gaat om een appartement of een huis, als woning of als opbrengsteigendom; de aankoop gaat steeds gepaard met een grote investering en brengt dus ook een risico met zich mee. Daarom stelt Reypens Real Estate Mentor alles in het werk om de verschillende partijen in een verkoop een optimale en verregaande bescherming te garanderen. Dit kan door een extra service in de vorm van een verzekering ‘Risico Overlijden door Ongeval’.


"Reypens Real Estate Mentor biedt de polis 'Risico Overlijden door Ongeval' kosteloos aan in de dienstverlening aan particulieren voor een optimale bescherming en een maximale gemoedsrust voor u en uw omgeving."De voordelen van een verzekering ‘Risico Overlijden door Ongeval’

De verzekering ‘Risico Overlijden door Ongeval’ is een polis voor de koper van een onroerend goed. Het verzekerde risico betreft dus het overlijden van de koper door ongeval. De polis garandeert op die manier dat de nabestaanden van de koper de schuld van de aankoop niet of niet geheel moeten dragen. Bij Reypens Real Estate Mentor is deze polis kosteloos inbegrepen in de standaard dienstverlening aan particulieren. Deze gratis service biedt u dus een optimale bescherming en een maximale gemoedsrust voor u en uw omgeving.


De basisprincipes van de polis voor u uitgelegd

De verzekering risico overlijden door ongeval is een polis die bescherming biedt in de periode tussen de ondertekening van de (onderhandse) verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte. De verzekering biedt dekking voor een maximum van 123 dagen vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst.


Wie is de verzekerde partij?

In deze polis heeft de koper de hoedanigheid van de verzekerde. Wanneer de aankoop door twee echtgenoten of 2 wettelijk samenwonenden gebeurt, zijn deze beide verzekerd voor 100% van het verzekerde kapitaal.

In de andere gevallen, gebeurt de verdeling van het verzekerde bedrag in verhouding tot het aantal medekopers tenzij het percentage van aankoop door elk van de medekopers expliciet in de overeenkomst vermeld wordt.


Wie is de begunstigde partij?

De begunstigde partij in deze polis is de verkoper wanneer na het overlijden de koop doorgaat. Deze verzekering is voor de verkoper dus ook een geruststelling om een eventuele nieuwe aankoop te kunnen financieren. Wanneer de koop ontbonden wordt, heeft de verkoper nog steeds recht op zijn schadevergoeding. Hoewel hij in dat geval niet over het uit te keren kapitaal kan beschikken, blijft hij wel in het bezit van zijn eigendom.


Wat is het bedrag van de waarborg?

De polis dekt het aandeel van de overleden koper in de koopprijs na aftrek van het reeds betaalde voorschot met een maximum 90% van de verkoopprijs vermeerderd met de noodzakelijke kosten, rechten en erelonen.

De verplichting van de verzekeraar is beperkt tot een absoluut maximum van € 250.000 per schadegeval. Hierbij dient opgemerkt te worden dat:

  • Het overlijden van een verzekerde die verschillende verkoopovereenkomsten ondertekend heeft zal aanzien worden als 1 schadegeval. 
  • Het overlijden door ongeval van verschillende verzekerden van eenzelfde verkoopovereenkomst of van verkoopovereenkomsten slaande op verschillende goederen, geldt als 1 schadegeval 
  • Bij verkoopovereenkomsten van verschillende goederen zal, voor het bepalen van het saldo van het aandeel van de overleden koper, uitgegaan worden van de som van het geheel.


De polis ‘Risico Overlijden door Ongeval’ in tijden van Corona

Door de situatie waarin we onze bevinden krijgen notarissen van de Vlaamse overheid twee maanden extra tijd voor het verlijden van notariële aktes. Concreet betekent dit dat de maximumperiode van 4 maanden nu 6 maanden wordt. Aangezien de verzekering ‘Risico Overlijden door Ongeval’ een maximaal 4 maanden dekking biedt, treden hier mogelijk problemen op.

Om die reden heeft de verzekeraar besloten om zich af te stemmen op de maatregelen van de Vlaamse overheid en dus 2 maanden extra dekking te voorzien. 


Wilt u meer informatie over deze polis?  Neem dan contact met me op via de link in de blauwe balk onderaan.