De brandverzekering: van goudwaarde voor huurders en verhuurders

De ongeziene waternood die deze zomer in verschillende delen van ons land een ravage aanrichtte, liet de telefoons van de verzekeringsmaatschappijen roodgloeiend staan. Duizenden slachtoffers hadden vragen en dienden schadedossiers in. Een goede verzekering is op dat moment van goudwaarde. Maar welke verzekering sluit u als huurder of verhuurder best af? En welke verzekering is verplicht? In dit artikel geven we u een antwoord op deze en enkele andere belangrijke vragen.

 

De verplichte brandverzekering

Laten we beginnen met het belangrijkste; de brandverzekering. Op 1 januari 2019 trad een nieuw Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Dit decreet, dat de regels vastlegt voor huurders en verhuurders, bevat bepalingen over onder andere de opzegtermijnen en de huurwaarborg.

Daarnaast verplicht het huurdecreet zowel huurder als verhuurder om een brandverzekering af te sluiten. Voordien bestond die wettelijke verplichting niet. In de meeste huurcontracten werd deze verzekering wel standaard opgenomen en moest de huurder zich dus wel verzekeren.
Sinds 2019 moeten ook huurders hun aansprakelijkheid verzekeren, zelfs als dat niet in het huurcontract staat. Zo zijn beide partijen ingedekt. Als huurder bent u immers aansprakelijk voor de schade die ontstaat aan uw huurwoning, tenzij u het tegendeel kan bewijzen. Met een verzekering kan de eigenaar er gerust op zijn dat de schade die u veroorzaakt, gedekt wordt door uw polis.

Ook het omgekeerde geldt. Als onderzoek na een schadegeval aantoont dat de aansprakelijkheid bij de eigenaar ligt, zal zijn verzekering deze schade vergoeden.


Hoe controleert u deze brandverzekering?

De controle van deze brandverzekering is de verantwoordelijkheid van zowel huurder als eigenaar. Zij moeten bij elkaar nagaan of ze de verzekering hebben afgesloten.

Dit kan u eenvoudig doen door een bewijs van premiebetaling op te vragen. Als blijkt dat één van de partijen zijn verplichting niet is nagekomen kan u die in gebreke stellen. In dat geval kan u voor de vrederechter een dwangsom eisen voor elke dag dat de andere partij niet verzekerd is. Indien dit geen positief gevolg heeft, kan u het contract laten ontbinden. 


Verplicht in Vlaanderen en Wallonië

Wie in het Brussels Gewest een woning huurt of verhuurt, is niet verplicht een brandverzekering af te sluiten, tenzij dat contractueel wordt opgelegd. In het Waals Gewest moet dat wel. Meer nog, als de huurder van een woning in Wallonië niet tijdig het bewijs levert dat hij de jaarlijkse premie heeft betaald, kan de verhuurder een clausule ‘afstand van verhaal’ laten toevoegen en de meerpremie aanrekenen aan de huurder.


Welke risico’s moet u verzekeren?

Volgens artikel 29 van het Vlaamse Woninghuurdecreet zijn huurders en eigenaars verplicht om naast hun aansprakelijkheid voor brand ook die voor waterschade te verzekeren.

Waterschade zit doorgaans standaard in de brandverzekering. Dit is echter niet altijd het geval. U kijkt dit best na, net zoals glasbreuk, werking elektrische installatie en stormschade. 

U moet ook niet alleen schade aan het eigen of gehuurde goed laten verzekeren, maar ook die aan derden. Als het appartement boven of naast u getroffen wordt bij een brand, bent u ook daarvoor verzekerd.


Naast de brandverzekering: wat met uw inboedel?

Het nieuwe huurdecreet verplicht alleen de aansprakelijkheid voor brand- en waterschade. Het zegt verder niets over andere zaken zoals uw inboedel. U doet er echter goed aan om die ook te laten verzekeren.

Een goede oplossing is daarom de woningverzekering. Deze biedt dekking tegen schade aan uw woning én inboedel. Met een woningverzekering bent u dus in orde met alle wettelijk voorschriften. Het omvat immers de verplichte basisdekkingen en biedt u ook extra zekerheid.  


Schade aan derden

Met een aansprakelijkheidsverzekering, beter bekend als de familiale verzekering, dek je schade die je toebrengt aan de woning of aan derden. Dat kunnen je bezoekers zijn maar ook je buren of toevallige voorbijgangers.

Denk aan bijvoorbeeld uw hond die de bloembak van je buren omver stoot. Of aan uw kinderen die tijdens een spel schade aanbrengen aan een geparkeerde wagen. We raden u dan ook aan om een familiale polis af te sluiten bij uw verzekering. 


Rechtsbijstand

Als er in een bepaalde situatie schade is die betwist wordt door de verzekeraars van de verschillende betrokken partijen, bestaat de kans de u naar de rechtbank moet.

Net zoals u meer dan waarschijnlijk rechtsbijstand hebt genomen bij uw autoverzekering, kan u dat dus ook maar beter doen bij uw woning. Bij kosten in de rechtbank verzekert de polis dan de dekking van een advocaat. 


De brandverzekering en 'afstand van verhaal'

Er bestaat ook nog zoiets als ‘afstand van verhaal’. Maar wat betekent dat juist?

Als huurder kan u best uw voorzorgen nemen. Dat geldt natuurlijk ook voor de eigenaar die zijn eigendom goed wil verzekeren. Daarom kiezen sommige verhuurders ervoor om in de brandverzekering afstand van verhaal op te nemen.

Hiermee moet de huurder niet opdraaien voor de schade die hij veroorzaakte. Hij is dan verzekerd via de verzekering van de verhuurder. Afstand van verhaal zorgt er immers voor dat de brandverzekeraar van de eigenaar zich niet kan richten tot de huurder. Dit geeft de eigenaar dan een grotere zekerheid dat de aansprakelijkheid naar hem toe wordt gedekt.
In dat geval moet de huurder geen eigen brandverzekering af sluiten, omdat de verhuurder het stuk van zijn premie dat betrekking heeft op dit afstand van verhaal kan doorrekenen aan de huurder.
Voor huurders kan dit verleidelijk zijn. Het is echter niet zonder risico. Want u weet natuurlijk niet wat er precies verzekerd is en hoe het bijvoorbeeld is gesteld met de franchise.

Bovendien raden we ook aan om een eigen verzekering af te sluiten voor je inboedel en schade aan derden. Deze zaken vallen immers nooit onder afstand van verhaal.


Hebt u vragen over de brandverzekering of andere verzekeringen? Laat het ons weten via onderstaande blauwe balk of schrijf u voor onze  nieuwsbrief.